Právne informácie

Tento článok obsahuje právne informácie vzťahujúce sa výlučne na obsah webu www.preon.sk (ďalej len „Stránky“).

Spoločnosť PREON s.r.o. a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k softvéru, ktorý je propagovaný na týchto Stránkach (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou dodávanou spolu so softvérom (ďalej len „Licenčná zmluva“. Softvér nie je možné nainštalovať, ak nadobúdateľ nevyjadrí písomný súhlas s Licenčnou zmluvou.

Softvér sa poskytuje nadobúdateľovi výlučne na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Akékoľvek upravovanie, reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou, je protizákonné.

Spoločnosť PREON s.r.o. a/alebo jej dodávatelia, ručia za Softvér iba podľa Licenčnej zmluvy.

Spoločnosť PREON s.r.o. a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k dokumentom, ktoré sú umiestnené na týchto Stránkach. Spoločnosť PREON s.r.o. povoľuje použitie rôznych dokumentov (ďalej len „Dokument“), ktoré možno získať z týchto Stránok, za súčasného splnenia podmienok, že dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný a bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný. Informácie a Dokumenty ako aj všetok ich obsah sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave, v akom sú, a je na používateľovi týchto informácií a Dokumentov, aby zvážil vhodnosť ich použitia na konkrétny účel.Dokumenty a informácie dostupné na týchto Stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby.Spoločnosť PREON s.r.o. a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisovaný Softvér a/alebo služby. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v Dokumentoch sú upravované ručne, v dôsledku čoho niekedy nemusia zodpovedať aktuálnym skutočným vlastnostiam poskytovaného Softvéru a/alebo služieb.

Spoločnosť PREON s.r.o. a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú majetkovú či nemajetkovú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia a/alebo v súvislosti s použitím informácií na týchto Stránkach ako aj informácií obsiahnutých v Dokumentoch dostupných na týchto Stránkach.

Spoločnosť PREON s.r.o. nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť PREON s.r.o. takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť PREON s.r.o. nezodpovedá za žiadne formy prenosov z iných stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach.

Názvy spoločností a výrobkov uvedené na týchto Stránkach môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Názvy subjektov, mená a priezviská ľudí, názvy produktov, udalostí použité v príkladoch sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočným subjektom, osobou, produktom, alebo udalosťou nie je zámerná.